top of page

Bạn có 50 điểm

Đổi điểm để nhận phần thưởng và đặt đơn hàng đầu tiên của bạn.

Nhận 50 điểm cho mỗi người bạn mà bạn giới thiệu

Nhận đặc quyền cho bạn và bạn bè của bạn

1. Tặng 50 điểm cho bạn bè của bạn.
2. Nhận 50 điểm cho mỗi người bạn đặt trước buổi.

bottom of page